สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » พระพรหม มหาเทพผู้สร้างโลกและลิขิตชีวิตมนุษย์

พระพรหม มหาเทพผู้สร้างโลกและลิขิตชีวิตมนุษย์

3 มกราคม 2016
796   0

พระพรหม มหาเทพผู้สร้างโลกและลิขิตชีวิตมนุษย์

 

พระพรหม คือ มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งในสามตรีมูรติ  ทรงรับฟังคำอธิษฐานของผู้ศรัทธาเสมอ 

 

ผู้บูชาพระพรหมและทำความดีจะได้รับการบันดาลพรให้สมหวัง พระองค์ทรงเป็นผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพสิ่ง เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกคน

        พระพรหม มีนามหลากหลาย  เช่น  พระพรหมมา  พระพรหม  พระพรหมธาดา  ท้าวมหาพรหม ปชาบดี  อาทิกวิ        อาตมภู โลกาธิปดี ฯลฯ

       พระองค์ทรงโปรดความเงียบสงบ ไม่วุ่นวาย มีพระทัยอ่อนโยน รักสรรพชีวิตที่พระองค์สร้างมาเสมอ เมื่อผู้ศรัทธาต้องการสักการะ พระพรหมก็โปรดการจัดการอย่างเรียบง่ายและมีความตั้งใจ แต่ไม่ใหญ่โตวุ่นวาย

พระพรหม มหาเทพผู้สร้างโลกและลิขิตชีวิตมนุษย์

      พระพรหมเป็นผู้คุ้มครองคนดีและลงโทษผู้กระทำบาป

 

       ผู้มีกิเลสตัณหาจะถูกพระพรหมลิขิตให้ชีวิตมีแต่ความลำบากยากเข็ญ  ผู้ที่มีจิตใจเอื้ออารีต่อผู้อื่น พระพรหมจะบันดาลให้มีความสุขและสมบูรณ์ในชีวิต  การเสียสละต่อส่วนรวมคือการถวายความสุขและสมบูรณ์ในชีวิต  การเสียสละต่อส่วนรวมคือการถวายความจงรักภักดีต่อพระพรหม  พระพรหมจะบันดาลพรให้ผู้เสียสละนั้นมีแต่ความสุขตลอดกาล

 

        พระองค์ทรงโปรดความเงียบสงบ ไม่วุ่นวาย มีพระทัยอ่อนโยน รักสรรพชีวิตที่พระองค์สร้างมาเสมอ

 

พระพรหม มหาเทพผู้สร้างโลกและลิขิตชีวิตมนุษย์

        กำเนิดของพระพรหมมีมากมายหลายคัมภีร์ ซึ่งแต่ละคัมภีร์แตกต่างกัน

 

          คัมภีร์ปุราณะของพราหมณ์ฝ่ายพระวิษณุเป็นใหญ่  (ไวษณพนิกาย) กล่าวไว้ว่า พระพรหมถือกำเนิดในดอกบัว ซึ่งดอกบัวผุดนี้ ขึ้นมาจากพระนาภี (สะดือ) ของพระวิษณุ เพราะพระวิษณุต้องการสร้างโลกจึงได้สร้างพระพรหมขึ้น

 

          คัมภีร์ปุราณะของพราหมณ์ฝ่ายพระศิวะเป็นใหญ่  (ไศวะนิกาย) กล่าวไว้ว่า พระพรหมใช้พระหัตถ์ข้างหนึ่งลูบพระหัตถ์อีกข้างหนึ่ง บังเกิดแสงขึ้นมาในพระหัตถ์  พระพรหมก็ออกมาจากแสงนั้นเอง ด้วยเหตุผลที่พระศิวะต้องการสร้างโลก จึงให้กำเนิดพระพรหมขึ้นมาเพื่อภารกิจนี้

 

          คัมภีร์ปุราณะของฝ่ายพระพรหม บันทึกไว้ว่า พระพรหมเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีสิ่งใดมาก่อน แท้จริงแล้วพระองค์ไม่มีจุดกำเนิด คือ มีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นจักรวาลแล้ว เรียกสภาวะของพระพรหมนี้ว่า อาปวะ เมื่อพระพรหมประสงค์จะสร้างสิ่งต่างๆ จึงได้แบ่งตัวเองออกเป็น ๒ ภาค ภาคหนึ่งคือเพศชาย ภาคหนึ่งคือเพศหญิง (พระแม่สรัสดี) ร่วมมือกันสร้างเทพองค์อื่นๆ เทวดา มนุษย์ สัตว์ และพืชพันธุ์ทั้งหลายในโลก 

พระพรหม มหาเทพผู้สร้างโลกและลิขิตชีวิตมนุษย์

Related posts: