สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » ความเชื่อของพม่าแต่โบราณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำนานเทพนัตชาวพม่า

ความเชื่อของพม่าแต่โบราณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำนานเทพนัตชาวพม่า

23 พฤศจิกายน 2017
1339   0

 

ความเชื่อของพม่าแต่โบราณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำนานเทพนัตชาวพม่า

ตำนานเทพนัตของพม่า

นัต ตามความเข้าใจของชาวไทยหมายถึงเทพต่างๆ ที่คอยอำนวยพร ให้โชคลาภ คุ้มครอง ป้องกันภัยแก่ผู้ที่มาขอพร สำหรับประเทศพม่านั้นเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่จนได้ชื่อว่าเป็นดินแดงแห่งพุทธศาสนา โดยพุทธศาสนิกชนชาวพม่าต่างให้ความเคารพนับถือในพระสงฆ์ผู้สืบทอดศาสนา ตลอดจนมีวัดวาอารามเป็นศูนย์รวมจิตใจมากมาย ถึงกระนั้นความเชื่อในเรื่องการบูชาเทวาอารักษ์หรือภูตผีแบบดั้งเดิมก็ยังคงมีอยู่บ้างคือ การบูชา “นัต” นั่นเอง ซึ่งจะพบเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการตั้งหิ้งบูชาภายในบ้าน ทำศาลบูชาคล้ายศาลพระภูมิไว้หน้าบ้านหรือแม้แต่ตามโคนต้นไม้ใหญ่ก็มี นอกจากนี้ ประเพณีเซ่นสรวงบูชาผีนัตก็ยังปรากฏให้เห็น แม้แต่การแสดงศิลปวัฒนธรรมของพม่าก็ยังต้องขึ้นต้นด้วยการรำถวายผีนัตก่อน เป็นต้น

นัตเป็นภาษาพม่าซึ่งเชื่อว่าน่าจะมาจากคำว่า “นาถ” ในภาษาบาลีที่หมายถึง “ผู้เป็นที่พึ่ง” ตามสารานุกรมพม่า เล่ม 6 ได้นิยามคำว่านัตไว้ในทำนองเดียวกัน โดยจัดแบ่งนัตไว้ 3 ระดับ ได้แก่

            วิสุทธินัต คือ ผู้บริสุทธิ์ อันหมายถึง พระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธ และพระอรหันต์

            อุปปตฺตินัต คือ เทวดาและพรหมาที่อยู่บนสรวงสวรรค์

            สมฺมุตินัต คือ พระราชา พระราชินี ตลอดจนราชบุตร ราชธิดา

 

ความเชื่อของพม่าแต่โบราณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำนานเทพนัตชาวพม่า

ส่วนพจนานุกรมพม่า กล่าวถึงนัตไว้ 3 ความหมาย ได้แก่

  1. เทพอุปปัตติ ทรงฤทธิ์ผู้คุ้มครองมนุษย์
  2. วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของผู้ตายร้าย
  3. เป็นคำขยายสิ่งซึ่งอุบัติขึ้นเอง เช่น นัตสะบา “ข้าวนัต-ข้าวป่า” (นัต+ข้าว) และนัตเยดะวีง “สระนัต-สระธรรมชาติ” (นัต+น้ำ+บ่อ) เป็นต้น สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจึงถือว่าเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งนัต

ฉะนั้น นัตตามคติของชาวพม่าจึงหมายถึงทรงฤทธิ์ เป็นได้ทั้งเทพยดาและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่รวมถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ ตลอดจนพระราชา หรือราชตระกูล

สำหรับนัตที่จะกล่าวถึงนี้เป็นนัตในความหมายของ “วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของผู้ตายร้าย” เป็นภูตผู้เป็นที่พึ่งของคนทั่วไป นัตที่เป็นภูตผีนี้มีฐานะกึ่งเทพกึ่งผี คือระหว่างเทพและผี มีระดับสูงกว่าผีทั่วไป แต่ไม่เทียบเท่าเทวดา นัตจึงไม่ใช่ผีธรรมดาแต่เป็นวิญญาณของมนุษย์ที่ตายด้วยภัยอันร้ายแรง ตายด้วยโรคระบาดหรือถูกลอบสังหาร

เพราะเชื่อว่ายังมีแรงจิตและฤทธานุภาพสูงกว่าผีทั่วๆ ไปซึ่งมักจะเป็นคนที่เคยสร้างความดีหรือวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงด้วยสาเหตุรุนแรงอย่างที่เรียกว่าตายโหง ทำให้วิญญาณยังมีความห่วงใยในภาระหน้าที่บ้านเมืองและผู้คนเบื้องหลังทำให้ไม่อาจไปเกิดได้ จึงเป็นนัตที่จะคอยคุ้มครองรักษาบ้านเมือง หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดีย์ที่สำคัญที่ผู้คนให้ความเคารพบูชา

 

ความเชื่อของพม่าแต่โบราณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำนานเทพนัตชาวพม่า

 

ตามความเชื่อของพม่าแต่โบราณ เชื่อว่านัตสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติได้จึงเป็นที่เกรงกลัวของชาวบ้าน

ต่อมามีการตั้งศาลและนำรูปปั้นเหมือนจริงตั้งไว้ให้คนกราบไหว้บูชา โดยถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกป้องดูแลบ้านเมือง และยังสามารถขอในสิ่งที่ต้องการได้อีกด้วย ทั้งยังมีพิธีเข้าทรงลงผีด้วยเชื่อว่านัตจะให้ความช่วยเหลือและคุ้มภัยในหมู่ผู้ศรัทธากราบไหว้ อีกทั้งเหล่าสาวกของนัตจะต้องนอบน้อมต่อนัตดุจเจ้า ยามพูดคุยกับนัตผ่านร่างทรงก็ต้องกล่าววาจาด้วยภาษชั้นสูง ตลอดจนให้ความยำเกรงต่อศาลซึ่งเป็นที่สถิตของนัต ไม่สวมรองเท่าเข้าศาลนัต และไม่แสดงอาการลบหลู่

นัตที่เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะต่างจากเทพหรือเทวดาตรงที่อาศัยอยู่ในภพภูมิของมนุษย์เท่านั้น ไม่ได้อยู่บนสวรรค์แต่อย่างใด เรียกว่าเป็น “นัตเบื้องล่าง” ถือเป็นนัตที่เร่ร่อนอยู่ในโลกมนุษย์จึงถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่านัตที่เป็นเทวดาที่เรียกว่า “นัตเบื้องบน”  ซึ่งอยู่บนสรวงสวรรค์เท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้เองนัตที่อยู่ในโลกมนุษย์จึงใกล้ชิดกับผู้คนโดยทั่วไปและมีอำนาจคอยคุ้มครองผู้คนบนโลกได้นั่นเอง

 

ความเชื่อของพม่าแต่โบราณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำนานเทพนัตชาวพม่า

 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงกล่าวไว้ในหนังสือเที่ยวเมืองพม่า ว่ามีผีนัตถึง 39 ตน

เรียกว่า นัตมิน (กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียกว่า แน็ตมิน) หรือ ผีหลวง และมีตำราว่าด้วยเรื่องผี ชื่อว่ามหาคีตะเมคะนี (Maha Gita Megani) ซึ่งอยู่ในคัมภีร์โลกาพยุหะ อันเป็นตำราประเพณีของพม่า ซึ่งเซอร์ยอช สก็อต เป็นผู้เรียบเรียงหนังสือภิธานเมืองพม่าเหนือ มีรายชื่อเมืองและประวัติของผีหลวงทั้ง 39 ตน

ซึ่งส่วนใหญ่คนทรงจะเป็นผู้หญิง และผีนัตแต่ละตนจะมีการขับร้อง การฟ้อนรำ เครื่องดนตรี และเพลงเฉพาะตนแตกต่างกันไปตามเรื่องราวตอนมีชีวิต เช่น นัตที่หลายๆ คนนิยมกราบไหว้ คือ นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ ที่มีความเชื่อว่าสามารถให้โชคลาภได้แบบทันใจ เป็นต้น

 

เว็บหวยออนไลน์ที่ดีที่สุด แอดไลน์ไอดี @CASATHAI  (มีตัว@ด้านหน้า)

Related posts: